Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Slovní druhy

Český jazyk - Slovní druhy

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Slovní druhy

V několika druzích her program učí rozpoznávat druhy slov (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce), procvičuje tvary podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor) i sloves (osoba, číslo, způsob, čas).

Žák si v menu vybere některé z následujících cvičení:

 

Po volbě „Slovní druhy“ se vpravo se objeví 15 obrázkových kartiček se slovy v různých tvarech. Uživatel postupně přetahuje kartičky zprava doleva tak, aby slova vyhovovala textům, které se objevují v cílových políčkách (objevují se tam názvy druhů slov). Program počítá chybné tahy. Na závěr program vyhodnotí žákovu úspěšnost.

Ve hře „Urči druhy“ se začíná volbou jednoho ze 39 nabízených článků. Program postupně vybírá slova z článku a úkolem je určovat jejich druhy kliknutím na patřičné tlačítko. Na závěr program žákův výkon ohodnotí a nabídne mu, má-li zájem, aby si odpočinul při skládání obrázku.

„Hledej slova“ obsahuje 3 varianty cvičení. V úvodní nabídce se volí, zda se má procvičovat hledání správného slovního druhu, nebo správného tvaru podstatného jména, případně správného tvaru slovesa. Vlevo jsou slova v různých tvarech. Vpravo jsou napsány buď názvy slovních druhů (u úloh prvního typu), nebo popsány tvary podstatných jmen či sloves (u druhého a třetího typu úloh). Pomocí myši je třeba přetahovat slova zleva doprava do prázdných obdélníčků tak, aby slovo odpovídalo popisu v témže řádku. Při umístění na nesprávné místo se slovo označí červeně, vrátí se zpět doleva a je potřeba je umístit znovu. Při přesunu správného slova přibude vlevo jedna kostka pyramidy. Při chybě se jedna kostka ztratí. Po přesunutí všech slov program žákův výkon vyhodnotí. Pouze ten, kdo se nedopustí žádné chyby, postaví celou pyramidu a získá titul stavitel pyramid.

Ve hře „Podstatná jména“ žák nejprve zvolí jeden ze 13 nabízených článků. Program postupně vybírá z článku podstatná jména. U každého z nich je úkolem určit ve čtyřech krocích jeho pád, číslo, rod a vzor. Pozor, podstatná jména mohou mít v různých pádech stejný tvar. Pokud není tvar jednoznačný, je k určení pádu zapotřebí nahlédnout přímo do textu článku. Na závěr program žákův výkon ohodnotí a nabídne mu, má-li zájem, aby si odpočinul při skládání obrázku.

Ve hře „Slovesa“ žák nejprve zvolí jeden z 26 nabízených článků. Program postupně vybírá z článku slovesa. U každého z nich je úkolem určit ve čtyřech krocích jeho osobu, číslo, způsob a čas. Pozor, v některých případech mohou mít slovesa v různých osobách stejný tvar. Pokud není tvar jednoznačný, je k určení osoby zapotřebí nahlédnout do textu článku. Na závěr program žákův výkon ohodnotí a nabídne mu, má-li zájem, aby si odpočinul při skládání obrázku.

Další programy této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 01.07.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 01.10.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 31.03.2024 367 Kč 440 Kč
 • druhy_1
 • druhy_2
 • druhy_3
 • druhy_4
 • druhy_5
 • druhy_6
 • druhy_7
 • druhy_8
 • druhy_9
 • druhy_10
 • druhy_11

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.